Algemene Bezoekersvoorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepaling

De in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de

hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de

tekst zulks vereist.

1.1 Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden

evenementen van Ervaar Elektrisch

1.2 Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of

indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een

overeenkomst met Ervaar Elektrisch sluit ter zake van het bijwonen van een door

Ervaar Elektrisch te organiseren Evenement. Ook de natuurlijke of rechtspersoon

die enig Evenement van Ervaar Elektrisch bijwoont, zonder dat de betrokkene direct

of indirect een overeenkomst met Ervaar Elektrisch of een Derde heeft gesloten.

1.3 Derden: de natuurlijke of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of

indirect, als organisator van een Evenement betrokken zijn bij een Evenement van

Ervaar Elektrisch

1.4 Evenement: ieder(e) beurs, congres, tentoonstelling, theaterproductie of ander

evenement georganiseerd door Ervaar Elektrisch.

1.6 Ervaar Elektrisch: Ervaar Elektrisch B.V. gevestigd te Haarlem aan de

Bloemveldlaan 29, 2015HB te Haarlem (KvK handelsregister nr. 73225924)

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere

overeenkomst tussen Ervaar Elektrisch en de Bezoekers van de door Ervaar

Elektrisch georganiseerde evenementen. Deze voorwaarden hebben eveneens

betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van

bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van

toepassing op alle bezoekers van deze evenementen, uit welken hoofde ook.

2.2 Ervaar Elektrisch zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek aan

haar evenementen naar wens van de Bezoeker te laten verlopen.

Artikel 3 - Kaartverkoop / Aanbiedingen / Prijzen

3.1 Alle door Ervaar Elektrisch, dan wel door Derden gedane aanbiedingen,

(programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en

prijsopgaven in relatie tot de Evenementen zijn vrijblijvend. Ervaar Elektrisch

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Ervaar Elektrisch

en/of Derden en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen,

mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor

fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Derden, daaronder

begrepen de zogeheten voorverkoopadressen.

3.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn

toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan

als zodanig kenbare functionarissen van Ervaar Elektrisch/Derden te tonen. Het

toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van de

evenementen.

3.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door Ervaar Elektrisch

van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal

van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) het Evenement tot bijwoning waarvan het

toegangsbewijs recht geeft om niet aan Ervaar Elektrisch verwijtbare redenen geen

doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt

van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal

verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin

restitutie door Ervaar Elektrisch van de toegangsprijs plaats.

3.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van Ervaar Elektrisch/Derden, ook nadat de

Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden

ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van Ervaar

Elektrisch/Derden of van andere erkende (voor)verkoopadressen. Ervaar Elektrisch

is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Derden en andere derden

verkocht worden. Alleen de bij de door Ervaar Elektrisch/Derden erkende

verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

Artikel 4 - Verblijf op de evenementen

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf op de evenementen dient de Bezoeker niet in strijd te

handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard

van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit

verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van

Ervaar Elektrisch/Derden gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van Ervaar

Elektrisch/Derden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen,

aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende

Evenement de verdere toegang worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht

op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere

kosten.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a) aan derden op het evenement goederen van welke aard dan ook te koop aan te

bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b) naar het oordeel van een functionaris van het Ervaar Elektrisch gevaarlijke en/of

voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op het Evenement in te

brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders

bepaald door Ervaar Elektrisch;

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist,

kan de bedrijfsleiding van Ervaar Elektrisch doorzoeking verlangen van door de

Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt

geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker

bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van

weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het

evenement worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie

van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.

4.4 De bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto’s kunnen nemen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van Ervaar Elektrisch

5.1 Het verblijf van de Bezoeker op het Evenement en deelname aan alle

activiteiten/experiences inclusief (proef)rijden, als bestuurder van het (elektrische)

voertuig en/of als bijrijder, is voor eigen rekening en risico.

5.2 Ervaar Elektrisch is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaksen/

of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en

uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ervaar Elektrisch

en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding

in aanmerking komt, waartegen Ervaar Elektrisch verzekerd is, dan wel, naar

redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van

Ervaar Elektrisch wordt onder meer uitgesloten voor:

a) schade van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van

Derden/derden en/of (het gebruik van) diens zaken of (elektrische) voertuigen ,

waaronder begrepen door Ervaar Elektrisch/Derden ingeschakelde personen,

huurders (van ruimten in of op het Evenement, sponsoren/partners van het

Evenement en/of andere derden die direct of indirect bij het Evenement

betrokken zijn en de door deze of andere derden ingeschakelde personen;

b) schade van welke aard dan ook ten gevolge van het niet opvolgen van door de

functionarissen van Ervaar Elektrisch/Derden, huurders van (ruimten in of op)

het Evenement, partners/sponsoren van het Evenement en/of andere derden

die direct of indirect bij het Evenement betrokken zijn, gegeven instructies en

van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c) (gevolg)schade van welke aard dan ook ten gevolge van niet voorzienbare

wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de

overeenkomst tussen Ervaar Elektrisch/Derden en de Bezoeker betrekking

heeft;

d) schade van welke aard dan ook op enigerlei wijze veroorzaakt door andere

Bezoekers.

5.3 Ervaar Elektrisch is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade,

die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Ervaar

Elektrisch/Derden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van

Ervaar Elektrisch/Derden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde

van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –,

die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor

zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of

terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer,

werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het

evenement, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend

openbaar vervoer.

Artikel 6 - Reclame / Klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Ervaar Elektrisch en de

Bezoeker dienen de directie van Ervaar Elektrisch bij voorkeur onverwijld, en in

ieder geval binnen een (1) maand, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft

plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn

worden ingediend, worden door Ervaar Elektrisch niet meer in behandeling

genomen.

6.2 Reclame is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Ervaar

Elektrisch/Derden te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve

niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Ervaar Elektrisch:

a) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het

programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de

perso(o)n(en) van optreden, in de samenstelling van het programma,

annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;

b) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de

uitvoering van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen Ervaar

Elektrisch/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;

c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak

veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe

beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde

overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal

Ervaar Elektrisch het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst

zonodig de toegang te ontzeggen;

d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak

veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden op het evenement, dan wel op de

gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat

moment mochten worden verricht;

e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak,

veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op het

evenement, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van

ondeugdelijk onderhoud;

f) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak,

waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door

(geluids)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen

technische voorzieningen;

g) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast

veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen

noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen,

of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen.

h) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de

verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke

wijziging in de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden

noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

Artikel 7 - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de Bezoeker worden door Ervaar Elektrisch en eventuele derden

verwerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8 - Overige voorwaarden / regelingen

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de

eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van

Ervaar Elektrisch.

Artikel 9 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Ervaar Elektrisch

voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter

te Amsterdam.

Artikel 10 - Restbepalingen

10.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Bezoekersvoorwaarden nietig

is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene

Bezoekersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ervaar Elektrisch zal dan

een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling,

waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal

worden genomen.

10.2 Ervaar Elektrisch behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden

te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen

alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt

aangegeven door Ervaar Elektrisch.