Algemene voorwaarden Ervaar Elektrisch B.V.

De besloten vennootschap Ervaar Elektrisch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73225924 en is gevestigd aan de Bloemveldlaan 29, 2015 HB te Haarlem.

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Dienstverlener: Ervaar Elektrisch de besloten vennootschap Ervaar Elektrisch B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Ervaar Elektrisch.

4. Opdrachtgever: het Bedrijf dat Ervaar Elektrisch heeft aangesteld, projecten aan Ervaar Elektrisch heeft verleend voor Diensten die door Ervaar Elektrisch worden uitgevoerd, of waaraan Ervaar Elektrisch een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

5. Leverancier: het Bedrijf dat elektrische auto's ter beschikking stelt aan bezoekers van het evenement tijdens het evenement om een proefrit te maken onder diens begeleiding.

6. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Ervaar Elektrisch.

7. Diensten: Ervaar Elektrisch organiseert evenementen waarbij mensen elektrisch kunnen rijden. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ervaar Elektrisch, alsmede voorstellen van Ervaar Elektrisch voor Diensten die door Ervaar Elektrisch aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ervaar Elektrisch waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ervaar Elektrisch, elke Overeenkomst tussen Ervaar Elektrisch en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ervaar Elektrisch wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ervaar Elektrisch aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ervaar Elektrisch is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW,7:407 lid 2 BW en 7:408 lid 1 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Ervaar Elektrisch gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Ervaar Elektrisch is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ervaar Elektrisch het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ervaar Elektrisch gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Ervaar Elektrisch zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Wanneer in het Aanbod geen kosten, reserveringen of andere voorzieningen zijn opgenomen voor eventuele aanpassingen ten behoeve van het te organiseren evenement en, wegens onverwachte (weers)omstandigheden of andere (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever, op enig moment aanpassingen nodig zijn van de overeengekomen diensten of leveringen, dient Opdrachtgever hiervan de (redelijke) meerkosten te vergoeden aan Ervaar Elektrisch.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ervaar Elektrisch heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ervaar Elektrisch te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Ervaar Elektrisch heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Ervaar Elektrisch is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht conform de hieronder aangegeven staffels een vergoeding te betalen in verband met voortijdige beëindiging;

- annulering tot 365 dagen voor de eerste dag van het evenement: 15% van de vergoeding;

- annulering vanaf 364 dagen tot 182 dagen voor de eerste dag van het opbouwen van het evenement: 50% van de vergoeding;

- annulering vanaf 181 dagen tot 62 dagen voor de eerste dag van het opbouwen van het evenement: 75% van de vergoeding;

- annulering vanaf 61 dagen tot 31 dagen voor de eerste dag van het opbouwen van het evenement: 100% van de vergoeding;

- annulering vanaf 30 dagen tot de eerste dag van het opbouwen van het evenement 100% van de vergoeding met een boete van 20% van de vergoeding.

5. Elke overeenkomst die met Ervaar Elektrisch wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ervaar Elektrisch wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ervaar Elektrisch is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5  Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Zowel Opdrachtgever als Ervaar Elektrisch kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ervaar Elektrisch ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ervaar Elektrisch tegen het overeengekomen (uur)tarief alsmede reeds gemaakte (reserverings)kosten en andere niet restitueerbare kosten. De urenregistratie van Ervaar Elektrisch is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Ervaar Elektrisch kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Ervaar Elektrisch nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. De Overeenkomst kan tevens beëindigd worden indien het evenement niet kan plaatsvinden. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk geinformeerd worden. Ervaar Elektrisch zal zorgdragen voor restitutie van reeds ontvangen gelden zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Ervaar Elektrisch zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ervaar Elektrisch staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Ervaar Elektrisch de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ervaar Elektrisch aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ervaar Elektrisch heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ervaar Elektrisch niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ervaar Elektrisch, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Ervaar Elektrisch heeft het recht het evenement naar eigen inzicht en vrijheid te organiseren zolang het evenement in lijn is en blijft met de wensen van Opdrachtgever. Ervaar Elektrisch is gerechtigd onderdelen te wijzigen met vergelijkbare onderdelen of het best mogelijke alternatief, ook indien dit meer kosten met zich meebrengt.

5. Ervaar Elektrisch is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ervaar Elektrisch Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ervaar Elektrisch aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ervaar Elektrisch of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ervaar Elektrisch recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Ervaar Elektrisch is hierin leidend en geeft de minimale richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst werknemers van Opdrachtgever aanwijzingen geven aan Ervaar Elektrisch en/of aan de door haar ingeschakelde derden, worden deze aanwijzingen geacht van Opdrachtgever te zijn en is Opdrachtgever gehouden de (financiële) gevolgen hiervan te voldoen. Opdrachtgever vrijwaart Ervaar Elektrisch voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het evenement gemaakte afspraken niet nakomen. 

9. De betreffende Leverancier is volledig verantwoordelijk voor het veilig begeleiden van de bezoekers die gebruik willen maken van de proefrit. Leverancier draagt zorg voor een adequate rij-instructeur in het voertuig, een volg-auto en een auto als bijrijder op het parcour waar de bezoeker het elektrische voertuig kan besturen.

10. Ervaar Elektrisch kan samen met Leverancier nadere voorwaarden stellen aan deelname aan het besturen van een elektrisch voertuig. Opdrachtgever kan hiervan niet afwijken.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ervaar Elektrisch verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ervaar Elektrisch niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Ervaar Elektrisch is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ervaar Elektrisch verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ervaar Elektrisch voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Ervaar Elektrisch kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ervaar Elektrisch gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ervaar Elektrisch.

4. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content alsmede voor het controleren op druk- en zetfouten. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van het ontwerp slechts een tijdelijk gebruiksrecht dat afloopt op de dag volgend op de dag van het evenement.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de juiste vergunningen, subsidies en/of andere juridische documenten. Indien Opdrachtgever Ervaar Elektrisch verzoekt een derde in te schakelen voor het verkrijgen van de vergunning e.d. geschiedt dit volledig op basis van de dienstverlening van deze derde. Ervaar Elektrisch is op geen enkele manier betrokken bij het aanvragen of verkrijgen van dergelijke juridische documenten.

 

Artikel 8   Adviezen

1. Ervaar Elektrisch kan ideeën, adviezen en ontwerpen maken  ten behoeve van het evenement. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ervaar Elektrisch de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ervaar Elektrisch verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ervaar Elektrisch wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ervaar Elektrisch gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ervaar Elektrisch verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ervaar Elektrisch wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ervaar Elektrisch gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ervaar Elektrisch kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Ervaar Elektrisch schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ervaar Elektrisch is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Ervaar Elektrisch is gerechtigd naar eigen inzicht veranderingen aan te brengen in reeds overeengekomen onderdelen van het evenement indien dit naar het oordeel van Ervaar Elektrisch nodig is ten behoeve van het evenement of indien sprake is van gewijzigde omstandigheden. Hieronder wordt tevens verstaan het wijzigen van een reeds vastgestelde datum. Opdrachtgever heeft in dergelijke gewijzigde omstandigheden geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, noch recht op vergoeding van enige geleden schade ten gevolge van deze wijzigingen. Alle meerkosten ten gevolge hiervan komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 10   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Ervaar Elektrisch voert haar dienstverlening in beginsel uit conform het overeengekomen budget. Dit budget is echter te allen tijde een richtprijs en kan hoger uitvallen dan vooraf begroot. De kosten van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden wordt achteraf vastgesteld op basis van nacalculatie. 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ervaar Elektrisch ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hieronder wordt tevens verstaan kosten voor catering,schoonmaak, (parkeer)vergunningen en meer.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever dient indien overeengekomen, de vergoeding op basis van vooruitbetaling te voldoen. Opdrachtgever kan dit bedrag in termijnen voldoen mits het totale bedrag uiterlijk twee maanden voor aanvang van het evenement volledig betaald is.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Ervaar Elektrisch is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ervaar Elektrisch. 

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ervaar Elektrisch zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Ervaar Elektrisch meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

1. Ervaar Elektrisch gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ervaar Elektrisch de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@ervaarelektrisch.nl. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ervaar Elektrisch verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ervaar Elektrisch tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Ervaar Elektrisch op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Tijdens het evenement kan Ervaar Elektrisch op eigen initiatief, of in opdracht van Opdrachtgever foto's en video's laten maken van het evenement. Deze beelden kunnen gebruikt worden ten behoeve van reclame en promotie voor toekomstige evenementen.

 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

1. Ervaar Elektrisch heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ervaar Elektrisch gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Ervaar Elektrisch is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Ervaar Elektrisch is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ervaar Elektrisch te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ervaar Elektrisch lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14   Overmacht

1. Ervaar Elektrisch is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Ervaar Elektrisch wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ervaar Elektrisch, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ervaar Elektrisch zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ervaar Elektrisch of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ervaar Elektrisch buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ervaar Elektrisch is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ervaar Elektrisch alleen geacht te bestaan indien Ervaar Elektrisch dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien het verrichten van diensten door Ervaar Elektrisch leidt tot aansprakelijkheid van Ervaar Elektrisch, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Ervaar Elektrisch. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

3. Ervaar Elektrisch sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ervaar Elektrisch is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. De aansprakelijkheid van Ervaar Elektrisch is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. Ervaar Elektrisch is niet aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door het gebruik van een voertuig door een bezoeker op het evenement. Deelname geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de bezoeker. 

6. Ervaar Elektrisch is evenmin aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van op de locatie aanwezige zaken van Opdrachtgever of derden. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Ervaar Elektrisch voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ervaar Elektrisch geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Ervaar Elektrisch.

8. Enige door Ervaar Elektrisch opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ervaar Elektrisch.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van Ervaar Elektrisch is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ervaar Elektrisch opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ervaar Elektrisch. Ervaar Elektrisch is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien Leverancier een voorrijder of instructeur meebrengt ten behoeve van het rijden in het voertuig door een bezoeker, is de Leverancier verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid van de bezoeker.

11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ervaar Elektrisch nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ervaar Elektrisch haar eigen advies.

12. Ervaar Elektrisch staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ervaar Elektrisch verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ervaar Elektrisch vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ervaar Elektrisch binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ervaar Elektrisch. 

 

Artikel 16   Geheimhouding

1. Ervaar Elektrisch en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ervaar Elektrisch bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ervaar Elektrisch is verkregen.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de vertrouwelijke informatie te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ervaar Elektrisch steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Ervaar Elektrisch op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ervaar Elektrisch zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ervaar Elektrisch niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ervaar Elektrisch aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ervaar Elektrisch vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ervaar Elektrisch vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ervaar Elektrisch is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ervaar Elektrisch en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17   Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ervaar Elektrisch waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, ideeën en adviezen worden overgedragen aan Opdrachtgevertenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Ervaar Elektrisch worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Ervaar Elektrisch gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ervaar Elektrisch rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ervaar Elektrisch. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ervaar Elektrisch opgeleverde zaken, dient Ervaar Elektrisch expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ervaar Elektrisch rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18  Boete

Indien Opdrachtgever een bepaling van deze algemene voorwaarden overtreedt, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 5.000,- euro alsmede 500,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt..

 

Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ervaar Elektrisch verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ervaar Elektrisch zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Ervaar Elektrisch van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Ervaar Elektrisch voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Ervaar Elektrisch voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ervaar Elektrisch verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ervaar Elektrisch of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via maarten@ervaarelektrisch.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ervaar Elektrisch de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Ervaar Elektrisch zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Ervaar Elektrisch en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Ervaar Elektrisch heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ervaar Elektrisch en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


Haarlem, 19 september 2019